img_04
PV energiýa saklaýyş ulgamynyň çözgüdi

PV energiýa saklaýyş ulgamynyň çözgüdi

Fotowoltaik güýç ulgamynyň çözgüdi

PV energiýa saklaýyş ulgamynyň çözgüdi

Mikrogrid energiýa saklaýyş pudagynda PV energiýa saklaýyş-zarýad ulgamy innowasiýany görkezýär.Az uglerodly, ýokary öndürijilikli çözgütleri goldaýar, nol uglerod ekosistemasyny ösdürip, energiýa sarp etmegiň bahasyny ýokarlandyrýar.SFQ köptaraply çözgütleri hödürleýär - ýapyk, açyk integrirlenen şkaflar we konteýnerleşdirilen energiýa saklaýyş ulgamlary - bularyň hemmesi taslama aýratynlyklaryna laýyk gelýär.SFQ-iň ýörite çözgütleri bilen has ýaşyl, täsirli energiýa bilen işleýän geljegi gujaklaň.

Bu nähili işleýär

Ulgam öndürmek-saklamak-zarýad bermek çözgüdi, PV energiýa saklanyşyny we zarýad berişini öňdebaryjy energiýa saklaýyş tehnologiýasy bilen birleşdirýär.PV panelleriň üsti bilen ýygnan gün energiýasy, häzirki energiýa saklaýyş ulgamlarymyzda netijeli saklanýar.Bu saklanylýan energiýa, soň isleg bilen paýhasly dolandyrylyp we paýlanyp bilner.Gün şöhlesiniň iň ýokary wagty, artykmaç energiýa soňraky ulanmak üçin saklanyp, tora garaşlylygy azaldar.Elektrik togunyň ýokary islegi bolan ýa-da gün şöhlesi çäkli bolanda, saklanýan energiýa üznüksiz we ygtybarly elektrik üpjünçiligini üpjün edip, elektrik öýlerine, kärhanalara ýa-da beýleki desgalara goýberilýär.

Fotowoltaik güýç ulgamynyň çözgüdi

Custöriteleşdirilen köpugurlylyk

Dürli taslamalaryň özboluşly energiýa talaplarynyň bardygyna düşünýäris.Biziň çözgüdimiz, içerden açyk we hatda konteýnerleşdirilen ulgamlara çenli birnäçe ammar wariantlaryny hödürleýär.Bu köpugurlylyk, iň amatly energiýa dolandyryşyny üpjün edip, her taslamanyň aýratyn talaplarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün edýär.

Ekologiýa taýdan arassa fokus

Biziň çözgüdimiz ýaşyl energiýa hereketi bilen ajaýyp gabat gelýär.Gün energiýasyny ulanmak we ony energiýa ammary bilen birleşdirmek bilen, uglerodyň zyňyndylarynyň ep-esli azalmagyna we has durnukly geljegi ösdürmäge goşant goşup, arassa we täzelenip bilýän energiýa çeşmelerini ulanmaga mümkinçilik berýäris.

Optimallaşdyrylan energiýa ulanylyşy

Çözüw, energiýany ulanmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin döredildi.Artykmaç gün energiýasy, biderek zatlaryň öňüni almak üçin iň ýokary önümçilik döwründe saklanýar.Bu saklanylýan energiýa, ýokary isleg döwründe akyl paýlanýar, adaty energiýa çeşmelerine garaşlylygy azaldýar we üznüksiz elektrik üpjünçiligini saklamak bilen çykdajylary tygşytlamaga kömek edýär.

Fotowoltaik güýç we saklaýyş ulgamy

SFQ önümi

PV Energiýa Saklaýyş Ulgamy, LFP batareýasyny, BMS, PCS, EMS, kondisioner we ýangyndan goraýan enjamlary birleşdirýän açyk energiýa saklaýyş şkafy.Onuň modul dizaýny, aňsat gurnamak we hyzmat etmek üçin batareýa öýjükli batareýa moduly-batareýa rack-batareýa ulgamynyň iýerarhiýasyny öz içine alýar.Ulgamda ajaýyp batareýa tekjesi, kondisioner we temperatura gözegçilik, ýangyny anyklamak we söndürmek, howpsuzlyk, adatdan daşary ýagdaý çäreleri, ulalmaga garşy we ýerüsti gorag enjamlary bar.Dürli amaly programmalar üçin pes uglerodly we ýokary öndürijilikli çözgütleri döredýär, täze nol uglerod ekologiýasyny gurmaga we energiýa netijeliligini ýokarlandyrmak bilen kärhanalaryň uglerod yzyny azaltmaga goşant goşýar.

Toparymyz

Müşderilerimize dünýä derejesinde işewürlikleriň giň toplumyny hödürlemek bilen buýsanýarys.Toparymyz, her bir müşderiniň özboluşly talaplaryna laýyk gelýän energiýa saklaýyş çözgütleri bilen üpjün etmekde uly tejribä eýedir.Müşderilerimiziň isleglerinden has ýokary hilli önümleri we hyzmatlary bermäge borçlanýarys.Global derejämiz bilen, müşderilerimiziň nirede ýerleşýändigine garamazdan aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrýan energiýa saklaýyş çözgütlerini berip bileris.Toparymyz, müşderilerimiziň tejribelerinden doly kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin satuwdan soň ajaýyp hyzmatlary bermäge bagyşlanýar.Energiýa saklamak maksatlaryna ýetmek üçin zerur çözgütleri berip biljekdigimize ynanýarys.

Täze kömek?
Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz

Iň soňky habarlarymyz üçin yzarlaň 

Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube
TikTok