Energiýa saklaýyş ulgamy
Öý energiýasy
Adaty elektrik kabineti
Konteýner
Göçme

SFQ ENERGI STA HABARY

SFQ Energy Storage System Technology Co., Ltd 2022-nji ýylda Şençzhenen Şengtun Group Co.Biziň wezipämiz, dünýäde innowasiýa, ygtybarly we durnukly energiýa saklaýyş çözgütlerini hödürlemekdir.Biz iň häzirki zaman tehnologiýasyny, ajaýyp müşderi hyzmatyny we durnuklylyga berk ygrarlydyrys.

Köpräk oka

BSGGBIZ

SFQ-de, müşderilerimiziň ösýän zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin iň täze energiýa saklaýyş çözgütleri bilen üpjün etmegi maksat edinýän hünärmenler toparymyz.

 • Biz kim

  Biz kim

  SFQ Energiýa Saklaýyş Ulgamy Tehnologiýa Co., Ltd 2022-nji ýylda döredilen ýokary tehnologiýaly kompaniýa. Bu Şençzhenen Çengtun Topary Co.Biziň ünsümiz müşderilere durnukly we täzelenip bilýän energiýa çözgütleri bermekden ybarat.

 • Önümler

  Önümler

  Ygtybarly we yzygiderli energiýa dolandyryşy bilen güýçlendirmek üçin döredilen gözenegiň gapdalyndaky energiýa saklanyşy, göçme energiýa saklanyşy, senagat we täjirçilik energiýa saklanyşy we öý energiýa saklaýyş çözgütleri ýaly köp dürli energiýa saklaýyş ulgamy önümlerimizi öwreniň.

 • Çözgütler

  Çözgütler

  SFQ dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin birnäçe energiýa saklaýyş çözgütleri bilen üpjün edýär.Müşderilere öý energiýasyny saklamak çözgüdi, mikrogrid energiýa saklaýyş çözgüdi, fotowoltaik energiýa ulgamy çözgüdi we ş.m. ýaly durnukly we täzelenip bilýän energiýa çözgütleri bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.

SFQÖNÜMLER

Ygtybarly we yzygiderli energiýa dolandyryşy bilen güýçlendirmek üçin döredilen gözenegiň gapdalyndaky energiýa saklanyşy, göçme energiýa saklanyşy, senagat we täjirçilik energiýa saklanyşy we öý energiýa saklaýyş çözgütleri ýaly köp dürli energiýa saklaýyş ulgamy önümlerimizi öwreniň.

 • Umyt-1

  Umyt-1
 • Jebislik-1

  Jebislik-1
 • Jebislik-2

  Jebislik-2
 • Jebislik-C1

  Jebislik-C1
 • Konteýner

  Konteýner
 • Mikrogrid energiýa ammary

  Mikrogrid energiýa ammary
 • Göçme

  Göçme
 • LFP batareýasy

  LFP batareýasy
 • Söwda batareýasynyň ammary

  Söwda batareýasynyň ammary
 • UPS / Maglumat merkeziniň batareýasy

  UPS / Maglumat merkeziniň batareýasy
 • 5G esasy stansiýa Bakup güýji

  5G esasy stansiýa Bakup güýji
 • Esasy stansiýanyň ätiýaçlyk güýji

  Esasy stansiýanyň ätiýaçlyk güýji
ALhli önümleri görüň

Näme üçinBIZI saýlaň

Hil, innowasiýa we müşderileriň kanagatlanmasy baradaky üýtgewsiz ygrarlylygymyz üçin SFQ-ni saýlaň, sebäbi iň soňky energiýa saklaýyş çözgütlerimiz bilen garaşýan zatlaryňyzdan has ýokary bolmaga çalyşýarys.

 • 2

  GWh

  Jemleýji iberişler

 • 2

  +

  Üstünlikli wakalar

 • 2

  +

  Distributionurtlar paýlandy

 • 2

  GWh

  Önümçilik kuwwaty

Köpräk oka

HABARLAR

Täzelikler bölümimiziň üsti bilen size möhüm maglumatlary berýän we SFQ hakda maglumat berýän iň täze ösüşler, önümçilik düşünjeleri we energiýa saklaýyş pudagynda kompaniýanyň täzelenmeleri bilen habarlaşyň.

 • Gridden daşarky durmuşy açmak: Gowy we zyýanly taraplary öwrenmek

  Gridden daşarky durmuşy açmak: Gözleg ...

  Gridden daşarda ýaşaýyş durmuşyny açmak: Gowy we oňaýsyz taraplary öwrenmek Girişden daşarda ýaşaýyş syýahatyna başlamak, karar bilen ...

 • Energiýa saklaýyş ulgamlary: Elektrik hasaplaryňyzy kesmek üçin oýun çalşyjy

  Energiýa saklaýyş ulgamlary: Oýun çalşygy ...

  Energiýa saklaýyş ulgamlary: Elektrik tölegleriňizi kesmek üçin oýun çalşyjy Energiýa sarp edişiniň hemişe ösýän landşaftynda, çykdajy gözlemek ...

 • Jaýlary güýçlendirmek: Energyaşaýyş energiýa saklaýyş ulgamlarynyň peýdalary

  Jaýlary güýçlendirmek: Res-iň peýdalary ...

  Jaýlary güýçlendirmek: identaşaýyş energiýa saklaýyş ulgamlarynyň peýdalary Durnukly ýaşaýyş, ýaşaýyş energiýasy sto ...

KOREBIR GÖR. .N

BIZ bilen habarlaşyň

BIZ BIZ bilen habarlaşyp bilersiňiz

SORAG